free porns videos hindi dehati sex

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN (STH)

Sáng ngày 24-04-2024, Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên (STHC) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề liên quan đến kế hoạch kinh doanh, chiến lược hoạt động năm 2024 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tham dự phiên họp, có sự hiện diện của các Quý Đại biểu: Đại diện Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT;  ông Nguyễn Nam Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, cùng đại diện các đơn vị thành viên thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng và đại diện các đơn vị kiểm toán, các sàn giao dịch chứng khoán và đối tác, khách hàng thân thiết.

Ảnh 1: Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HDDQT Công ty CPTM Thái Hưng chúc mừng đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng chúc mừng Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm: Ông Nguyễn Quốc Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) – Chủ tọa; bà Nguyễn Thị Quy – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty- Thành viên, và bà Lã Thị Mai Liên – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên. Tham gia cuộc họp có sự tham gia đầy đủ của các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS), đại diện lãnh đạo các Phòng, bộ phận trực thuộc và thành viên STHC. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự tương ứng với 16.898.700 cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm 86,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của STHC.

Đoàn Chủ tịch đại hội

Đoàn thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và thông qua nội dung chương trình

Tại phiên họp, HĐQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua 3 báo cáo, 7 tờ trình, bao gồm: (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024; (2) Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024; (3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024. Nội dung các tờ trình bao gồm: (1) Tờ trình Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; (2) Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;  (3) Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024;  (4) Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024; (5) Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty;  (6) Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai; (7) Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

Bà Nguyễn Thị Quy – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT trình ĐHĐCĐ báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024

Báo cáo với cổ đông tại phiên họp, lãnh đạo STHC cho biết: Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu… ngày càng gia tăng.

GDP năm 2023 của Việt Nam ước tính tăng 5,05% so với năm trước, cao hơn tốc độ tăng trưởng của năm 2020 và 2021, nhưng thấp hơn các năm còn lại trong giai đoạn 2011 – 2023.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty đã đưa ra các phương hướng hoạt động và giải pháp kịp thời, để toàn Công ty cùng vượt qua khó khăn, vươn lên những thách thức và đạt được thành quả nhất định trong năm 2023 tạo tiền đề phát triển bền vững trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Bà Lã Thị Mai Liên – Phó Tổng Giám đốc báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024

 

Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024

Nhận định năm 2024, tình hình chính trị – kinh tế thế giới và Việt Nam còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là thị trường bán lẻ hoạt động chính của Công ty, HĐQT đề xuất một số mục tiêu cơ bản và giải pháp thực hiện cho năm 2024 như sau: tập trung cho hoạt động bán lẻ, dịch vụ, củng cố giữ vững và phát huy vị thế uy tín trên thị trường. Triển khai thực hiện hoàn thiện công tác pháp lý cho dự án Tổ hợp tài chính thương mại và khách sạn Thái Hưng. STHC đã đưa ra các giải pháp ứng phó và đặt kế hoạch năm 2024 với: Tổng doanh thu 35 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 2.240 triệu đồng.

Tòa Nhà Thai Hung Complex Tower

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự, đánh dấu một sự thay đổi lớn của STH, thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ và bền vững trong giai đoạn sắp tới.

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng STH luôn vững tin rằng, với năng lực và kinh nghiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, đội ngũ Ban Lãnh đạo, cùng lợi thế về nguồn lực con người, tài chính, thương hiệu, khát khao đổi mới… STH sẽ gặt hái được nhiều thành công trong giai đoạn sắp tới.

Một số hình ảnh về Đại hội: