free porns videos hindi dehati sex

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN ĐƠN XIN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ngày 03/10/2023, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên có tiếp nhận đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của Ông Kiều Văn Hậu – hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên thực hiện công bố thông tin và giải quyết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.

Chi tiết: