free porns videos hindi dehati sex

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày 06 tháng 7 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên tổ chức họp để thông qua việc Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản xin ý kiến cổ đông. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Chi tiết: