free porns videos hindi dehati sex

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Sáng ngày 22/8/2023, Ban Kiểm phiếu Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên thực hiện kiểm phiếu cổ đông gửi về và lập biên bản về việc cổ đông gửi phiếu ý kiến thông qua Tờ trình số 10/2023/STH/TTr- HĐQT ngày 04/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Chi tiết: