free porns videos hindi dehati sex

Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 17/02/2020;

Quyết định Nghị quyết HĐQT Công ty Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.

Chi tiết như sau: